Bogudgivelse og reception | Pensioneret direktør skriver bog om Holstebro Kunstmuseums historie og grundlægger

Download pressefotos

Med bogen Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum – Kunstsyn og museumsvision i en kulturby 1965-1981 belyser Folke Kjems, mag. art. i kunsthistorie og pensioneret museumsdirektør, k
unstmuseets historie og grundlægger.

Igennem sine knapt tyve år som direktør for Holstebro Kunstmuseum fra 1998 til 2017 har Folke Kjems sat blivende aftryk på museet og dets samlinger med lige dele kvalitetssans og blik for interessante nybrud – og gerne i tråd med Poul Vads oprindelige indsamlingspolitik og idégrundlag for institutionen.
Nu har han skrevet en bog om museet fra dets begyndelse i 1965, som del af 'Kulturmodel Holstebro', og frem til dets første tilbygning, tegnet af Hanne Kjærholm, stod klar i 1981.

Forfatteren og kritikeren Poul Vad (1927-2003), var en af hovedkræfterne i Holstebros forvandling til kulturby, og som flerårig konsulent for Holstebro satte han sig markante spor i byen og på landsplan. Poul Vad stod bag købet af kunst til byen, herunder Giacomettis Kvinde på kærre, og han skabte på få år fra bunden et kunstmuseum, der gik ry af.

Som museumsmand var Poul Vad visionær. Han opbyggede samlingen “ud fra en kunstnerisk tanke” og med den overbevisning, at al kunst har nogle kerneværdier til fælles – uanset om kunsten er abstrakt eller figurativ, og uanset om kunsten er skabt i Danmark eller på fjerne kontinenter.

Velkommen til bogreception

I anledning af udgivelsen inviterer Holstebro Kunstmuseum til bogreception fredag d. 18. august 2023 kl. 15:00. Med velkomst ved museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen og præsentation af bogen ved forfatteren. I forlængelse heraf er kunstmuseet vært for en forfriskning.

I forbindelse med receptionen kan bogen erhverves til særpris: 250 kr. (nomalpris: 349 kr. / 279 kr. for medlemmer af Holstebro Kunstmuseums Venner).

Arrangementet er gratis, tilmelding er ikke nødvendig og alle er velkomne. Vi glæder os til at se jer!

Kunstsyn og museumsvision i en kulturby - et oprids af bogens emne

Provinsbyen, der forandrede sig
I 1960ernes anden halvdel grundlagde Holstebro sit gode omdømme som en dynamisk by. Man havde tænkt nye tanker, og kultur skulle spille en central rolle i bestræbelserne på at blive et moderne og attraktivt bysamfund. Det lykkedes over al forventning.

Skelsættende var bl.a. opstillingen af betydelige kunstværker i byrummet i tæt samarbejde med Statens Kunstfond; etableringen af et profileret kunstmuseum samt ikke mindst erhvervelsen af Kvinde på kærre, i folkemunde kaldet “Maren o æ wovn”, af den verdensberømte kunstner Alberto Giacometti, hvilket skete med generøs støtte fra Ny Carlsbergfondet.
Den dag i dag er Kvinde på kærre et af de mest fremtrædende symboler på en vital og anderledes provinsby.

Et kunstmuseum i Holstebro – verdenskunst og kunst fra hele verden
Planer om et kunstmuseum var først for alvor kommet på dagsordenen i sommeren 1965. Man havde på det tidspunkt ingen kunstsamling, ingen museumsbygning og knap nok en ide om, hvad museet skulle rumme. Det var en ganske usædvanlig situation.

Normalt voksede kunstmuseer i provinsen ud af kunstforeningers virke og kunstsamling eller privates eller kunstneres donation af kunstværker – endda oftest med lange tilløb, før museet kunne etableres.

Men i Holstebro skete det hele praktisk talt på ingen tid. Allerede to år senere i 1967 kunne indvielsen ske i en herskabsvilla afpasset til formålet med en kunstsamling, der rummede dansk og international kunst samt kunst fra Afrika! Noget ganske uset i Danmark.

På forbavsende få år var det lykkedes Poul Vad at virkeliggøre sine ideer om et vidtspændende og afvekslende kunstmuseum, der samtidig var fokuseret. Hvad angik dansk kunst, koncentrerede Poul Vad sig om ganske få kunstnere, der til gengæld blev repræsenteret med mange værker, så museumsgæsten kunne få en dybere indsigt.

De besøgende kunne tilmed se eksempler på store internationale navne og oversøisk kunst, der havde inspireret flere af de danske kunstnere. Dertil kom, at museet for sin tid var uhøjtideligt i sin præsentation og formidling af kunsten.

Foto | Alberto Giacometti, Kvinde på kærre, 1963. Bronze. Tilhører Holstebro Kommune. Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet i 1966. © Succession Alberto Giacometti / VISDA 

Poul Vad sammen med samler og billedhugger, Poul Holm-Olsen, der donerede sine kunstgenstande fra sin afrikanske samling til Holstebro Kunstmuseum. Foto: HKM. Download pressefotos

Statens Kunstfond og statslig kulturpolitik
I samarbejdet med Statens Kunstfond var Poul Vad ligeledes en drivende kraft. Fondet brugte i en treårsperiode en stor del af sine midler på støtte til kunst i byens offentlige rum. Fondets hensigt med samarbejdet var at demonstrere, hvad fondet kunne udrette i dets bestræbelser på at bringe kunsten ud, hvor folk færdedes, og samtidig levere argumenter mod den ofte følelsesladede kulturpolitiske debat om det offentliges forbrug af skatteborgernes penge til indkøb af kunst – igangsat af lagerforvalter Peter Rindal.

Statens kulturpolitik og økonomiske støtte i det hele taget var om nogen steder i landet igangsættende for Holstebro. Mange andre emner og temaer bliver taget op i bogen: Der redegøres for Poul Vads kunstkøbsstrategi og for den dengang såkaldte ’primitive’ kunsts indtræden på det 20. århundredes kunstscene. Der tegnes endvidere et billede af tidens små og store problemer i et kunstmuseums dagligdag. Også uenigheder belyses – bl.a. er der fokus på arkitekt Hanne Kjærholms tilbygning med de mange fremtvungne ændringer, som byggeriet undergik. Desuden belyses anmeldernes vurdering af samling og museumsbygninger.

Museernes rolle og den ”gode kunst”
Et omdrejningspunkt i bogens sidste del er Poul Vads kunstsyn og baggrunden herfor. De skillelinjer, kunstsynet foranledigede, bliver anskueliggjort, ligesom hans stærkt kritiske syn på sider af kunstinstitutionen, som han karikerer i sin sidste roman Galskabens karneval (1981), bliver forklaret.

Poul Vad involverede sig veloplagt i debatten om museernes rolle, og var bl.a. skeptisk overfor, at kulturen mere og mere syntes at skulle tilpasse sig massemedier og markedsmekanismer. Statens Museum for Kunst og Louisiana er i bogen hinandens modstykker, som Poul Vad direkte og indirekte vurderede og kritiserede, men han tog også ved lære af de to institutioner.  

Om kunst og museer skriver Poul Vad i 1966:
Kunsten er ikke en eksklusiv afdeling af tilværelsen, som kun tillader adgang for særlig udvalgte skønånder. Den er heller ikke en diskussionsklub for private og ligegyldige meninger om hvad der er pænt og hvad der ikke er pænt, om smag og behag. Derimod er den, hvor den er bedst, et universelt sprog, der har sit udspring i de dybeste lag af menneskesindet og som derfor i princippet taler til alle mennesker. Dette er også grunden til at de værker, kunstnerne skaber, dybest set tilhører os alle sammen, og det er ligeledes baggrunden for at man kan mene, at det demokratiske samfund ligefrem – ligesom for litteraturens vedkommende – har pligt til at gøre den betydeligste kunst tilgængelig for hele befolkningen.”

For Poul Vad var et museums opgave at vise ”god kunst”. Han indtog det kontroversielle synspunkt, at der kun fandtes meget små mængder ”god kunst”, hvorfor museerne skulle agere med omtanke.

Hans eget kunstsyn var yderst selektivt og dertil subjektivt, hvad han var ganske klar over og gerne gav udtryk for. Kunst var et personligt, eksistentielt anliggende, og kunsten bundede for ham i en intuitiv reflekterende skabelsesproces, hvor arbejdet med stoffet og dets iboende modstand var det helt centrale. Poul Vad havde derfor ikke meget respekt for den mere konceptuelt baserede kunst, der blev et tiltagende og fremherskende fænomen ved samtidskunsten i det 20. århundredes anden halvdel.

Poul Vads kunstsyn var bestemmende for, hvad der hændte i Holstebro, når det angik kunst, og hvorfor museet blev, som det blev, i den periode hvor han havde ansvaret. Meget har siden ændret sig, men den dag i dag er der betydelige spor af Poul Vads virke i Holstebro Kunstmuseum.

Albert Mertz, "DØREN ER ÅBEN", Metalskilt. Skiltet fungerede i adskillelige år som en markør, der blev hængt uden for museets indgang, når der var åbent. Download pressefotos

Om forfatteren

Bogen er skrevet af Folke Kjems (f. 1951), mag. art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, der i knap tyve år fra 1998 til 2017 var direktør for Holstebro Kunstmuseum.

Folke Kjems kom til Holstebro Kunstmuseum fra en stilling som leder af Skive Kunstmuseum. Tidligere ansættelser ved Statens Museum for Kunst og Sorø Kunstmuseum. Blandt tillidshverv kan nævnes bestyrelsesposter i Foreningen af Danske Kunstmuseer (1993-2000), Museumshøjskolen (1993-1995), Nordvestjysk Talentcenter / Dansk Talentakademi i Holstebro (2004-2013) og Kunstmuseernes Fælleskonservering (2005-2015). Han var formand for Kunstrådet i Kulturregion Salling-Fjends i årene 1996-1998, og er i dag fortsat med i arbejdsgruppen bag det traditionsrige lyrikarrangement ”Poesi på en torsdag” i Holstebro.

I sin mangeårige direktørgerning på Holstebro Kunstmuseum har Folke Kjems sat blivende aftryk på museet. Blandt talrige eksempler kan nævnes opbygningen af én af de fineste og mest repræsentative samlinger af den internationalt anerkendte danske kunster, Tal R, tilsammen med en lang række udstillinger med stor kunstfaglig tyngde, der står som vidnesbyrd om den engagerede arbejdsindsats gennem årene.

Hertil hører ikke mindst samlingsmæssigt orienterede og monografiske præsentationer af Erik Thommesen, Astrid Noack, Sonja Ferlov Mancoba, Gertrud Vasegaard og Kunstnersammenslutningen Martsudstillingen med ledsagende bogudgivelser af substantiel karakter.

Blandt de vigtigste indsatser hører også indvielsen af museets Færchfløj i 2011, der har skabt fremtidssikrede rammer for visning af kunst og særudstillinger i et helt andet format, end det tidligere var muligt.

Forfatteren, Folke Kjems. Portrættet er fra under tilblivelsen af den anden tilbygning tegnet af Hanne Kjærholm, Fæchfløjen, som åbnede i 2011. Foto: Tommy Bay. Download pressefotos

Bogen er udgivet med støtte fra: FAKTA

Hvad   Bogudgivelse og reception: Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum – Kunstsyn og museumsvision i en kulturby 1965-1981 af Folke Kjems mag. art. i kunsthistorie og pensioneret museumsdirektør ved Holstebro Kunstmuseum.

Arrangementet er gratis, alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig. 

Hvor   Holstebro Kunstmuseum. Museumsvej 2A. 7500 Holstebro
 
Hvornår   Fredag d. 18. august 2023 kl. 15:00
 
Pressefotos    >>Download pressefotos<< Information til kreditering findes under billederne ovenfor.
 
Fakta om bogen   Forfatter: Folke Kjems. Titel: Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum - Kunstsyn og museumsvision i en kulturby 1965-1981

Redaktion: Anders Gaardboe Jensen, Teresa Østergaard Pedersen & Folke Kjems. Hardcover, 288 sider, 179 illustrationer, diverse bilag og personregister.

Grafisk tilrettelæggelse: Lasse Krog Møller. Tryk: Narayana Press. Holstebro Kunstmuseums Forlag. ISBN 978 87 88275 45 2.

Pris: 349 kr. / 279 kr. for medlemmer af Holstebro Kunstmuseums Venner.
Til receptionen tilbydes bogen til en særpris på 250 kr.

For yderligere information kontakt venligst museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen: agj@holstebrokunstmuseum.dk  / +45 2613 7745
bubble