Mere info +

Vedtægter

I henhold til:
Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.
Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

§ 1 Navn, hjemsted, adresse, ejerforhold, art og status

Stk. 1
Den selvejende institution HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM er et statsanerkendt kunstmuseum med hjemsted i Holstebro Kommune.

Stk. 2
Museet har lokaler Museumsvej 2A, som Holstebro Kommune ejer og stiller til rådighed for museet.

§ 2 Museets ansvarsområde og formål

Stk. 1
Museets ansvarsområde er væsentlige tendenser i dansk og udenlandsk kunst fra det 20. århundrede og fremefter samt udvalgte aspekter af traditionel kunst fra ikke-vestlige kulturer.

Stk. 2
Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

Stk. 3
Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv: belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.

Stk. 4
Museet skal aktualisere viden om kunst og gøre den tilgængelig og vedkommende.

Stk. 5
Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.

Stk. 6
Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.

Stk. 7
Museet skal samarbejder med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 3.

Stk.8
Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvarsområde.

Stk. 9
Museets virksomhed i andre museers ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.

Stk. 10
Genstande / kunstværker / præparater uden forbindelse til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

§ 3 Grundkapital

Stk. 1
Museets grundkapital består af egenkapitalen.

§ 4 Hæftelse

Stk. 1
Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver.

§ 5 Finansiering

Stk. 1
Museets drift finansieres af tilskud fra hovedtilskudsyderen, Holstebro Kommune og fra Kulturministeriet samt museets egne indtægter.

Stk. 2
Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.

Stk. 3
Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål, jf. § 2.

§ 6 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

Stk.1
Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand.

Stk. 2
Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

Stk. 3
Museet kan være medlem af lokale og regionale råd m.m. og deltage i lokalt og regionalt samarbejde.

Stk. 4
Museet indberetter løbende sine nyerhvervelser til det centrale register over kunstværker.

Stk. 5
Museet følger fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter Kulturstyrelses retningslinjer.

§7 Bevaring, sikring, udskillelse og kassation mv.

Stk. 1
Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

Stk. 2
Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk.

Stk. 3
Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snares indberettes til Kulturstyrelsen.

Stk. 4
Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Kulturstyrelsens godkendelse.

Stk. 5
Udeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Kulturstyrelsen.

Stk. 6
Genstande m.v. der er behæftede med klausuler må ikke indlemmes i samlingen uden Kulturstyrelsens godkendelse.

§ 8 Åbningstider og adgangsvilkår

Stk. 1
Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.

Stk. 2
Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale.

Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 3
Museet skal vederlagsfrit give adgang til elever, der besøger museet som led i undervisningen, men kan kræve at sådanne besøg forud anmeldes og eventuelt begrænses til en nærmere fastsat del af museets åbningstid.

§ 9 Åbenhed og offentlighed

Stk.1
Museets vedtægter, arbejdsplaner og årsrapporter skal være tilgængelige for offentligheden.

§ 10 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning

Stk. 1
Holstebro Kunstmuseum ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Holstebro Byråd udpeger 3 medlemmer. Heraf mindst 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Samt mindst 1 medlem udenfor byrådets midte og Holstebro Kommunes organisation, der kan understøtte bestyrelsesarbejdet med en strategisk, uddannelsesmæssig eller anden relevant baggrund.

Holstebro Kunstmuseums Venner har 2 medlemmer: Foreningen udpeger selv, dog minimum formand eller næstformand.

Akademiraadet vælger 1 medlem fra Kunstnersamfundet.

Bestyrelsen supplerer sig med 1 medlem, der kan understøtte i forhold til museets strategiske indsatsområder.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 2
Valgperioden for de af byrådet udpegede medlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode.
Valgperioden for den af Akademiraadet udpegede medlem er fire år.
Bestyrelsens øvrige medlemmer er valgt/udpeget for to år.

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på første bestyrelsesmøde i den kommunale valgperiode.

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

Stk. 5
Beslutninger der træffes ved afstemning afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelses-medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6
Bestyrelsen afholder normalt fire bestyrelsesmøder om året.

Stk. 7
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8
Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.

§ 11 Ledelse og øvrige personale

Stk.1
Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi og ansvarsområde.

Stk.2
Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde.

Stk. 3
Bestyrelsen skal ansætte en leder til at forestå museets daglige drift.

Stk. 4
Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

Stk. 5
Museets leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Stk. 6
Museets leder er med ansvar over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

Stk. 7
Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan har museets leder dispositionsret.

Stk. 8
Museet leder ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for rammerne af den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget.

Stk. 9
Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær.

§ 12 Tegningsret

Stk. 1
Museet tegnes af formanden for museets bestyrelse og museets leder i forening.

§13 Budget, regnskab og revision

Stk. 1
Museets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2
Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftsstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 3
Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer.

Stk. 4
Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til hovedtilskudsyderen, Holstebro Kommune til godkendelse senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 5
Budgettet sendes til Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 6
Museet skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 7
Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af bestyrelsen og videresendes til, hovedtilskudsyderen, Holstebro Kommune til godkendelse senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

Stk. 8
Årsrapporten skal være påtegnet af bestyrelsen, museets leder og af museets revision.

Stk. 9
Årsregnskabet sendes til Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

§ 14 Museets formue

Stk.1
Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

Stk. 2
Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun finde sted med tilslutning fra museets hovedtilskudsyder, Holstebro Kommune.

§ 15 Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

Stk. 1
Ændringer af museets vedtægter skal vedtages af bestyrelsen i to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2
Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af museets hovedtilskudsyder, Holstebro Kommune.

Stk. 3
Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kultursstyrelsen.

Stk. 4
Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturstyrelsen.

Stk. 5
Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

§ 16 Ophør

Stk. 1
Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, Holstebro Kommune hvorledes der skal forholdes med museets samling.

Stk. 2
Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser.

§ 17 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2014.

Vedtægter er behandlet og godkendt i Holstebro Kunstmuseums bestyrelse 11. september og efterfølgende 4. oktober 2013.
Godkendt af Byrådet 12. november 2013.

bubble